༈ རླུང་རྟའི་བསང་མཆོད།

A Cleansing Offering for Increasing Windhorse

 

revealed by Rikdzin Chenpo Rölpé Dorjé

 

རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to vidyādhara Padmasambhava!

First purify with:

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh hang

oṃ svabhāvaśuddhāh sarvadharmāḥ svabhāvaśuddho’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསངས་མཆོད་དུད་སྤྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མགྲོན་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དབང་པོ་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག༔

tongpé ngang lé sang chö dütrin sam gyi mi khyapé sa dang barnang namkhé kham tamché yongsu gang zhing jikten dang jikten lé depé drön khor dang chepé wangpo tsimpar gyur chik༔

From within emptiness, billowing smoke clouds of the cleansing offering (sang) arise, surpassing thought, completely filling the entire earth, space, and sky. May the mundane and supramundane guests, together with their retinues, be satisfied!༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ༔

om ah hum༔

oṃ āḥ hūṃ༔

ལན་གསུམ།

Three times.

ཀྱཻ༔ བསངས་མཆོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི༔

kyé༔ sangchö pünsum tsokpa di༔

Kyé!༔ Behold this pure, cleansed offering, perfect and complete!༔

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔

sangyé chö dang gendün dang༔

Buddha, Dharma, and Sangha,༔

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔

lama yidam khandro dang༔

gurus, yidams, and ḍākinīs,༔

ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དང་༔

chökyong norlha terdak dang༔

Dharma protectors, wealth deities, treasure custodians,༔

བདག་ལ་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་རྣམས༔

dak la sung zhing kyopa nam༔

and all those who guard and protect me—༔

བསངས་མཆོད་རྒྱ་ཆེན་འདི་བཞེས་ལ༔

sangchö gyachen di zhé la༔

enjoy this vast cleansed offering༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད༔

lungta darwé dongdrok dzö༔

and uplift and increase the windhorse!༔

 

ཀྱཻ༔ དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ ü kyi chok na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the central direction,༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་དགྲ་ལྷ་ནི༔

lungta darwé dralha ni༔

guardian deities who increase windhorse—༔

རྟ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་བྷ་ལ་ཧ༔

tachok gyelpo bhalaha༔

stallion king Bhalaha༔

མྱུར་མགྱོགས་ཆེ་བའི་དགྲ་ལྷ་བསངས༔

nyur gyok chewé dralha sang༔

and the swift and mighty guardian deities—accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

ཀྱཻ༔ ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ shar gyi chok na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the eastern direction,༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་དགྲ་ལྷ་ནི༔

lungta darwé dralha ni༔

guardian deities who increase windhorse—༔

དུང་སེང་གཡུ་ཡི་རལ་པ་ཅན༔

dung seng yu yi relpachen༔

great snow lion with turquoise locks,༔

དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་དགྲ་ལྷ་བསངས༔

patsel chewé dralha sang༔

and brave and valiant guardian deities—accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

ཀྱཻ༔ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ lho yi chok na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the southern direction,༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་དགྲ་ལྷ་ནི༔

lungta darwé dralha ni༔

guardian deities who increase windhorse—༔

གཡུ་འབྲུག་ཟངས་ཀྱི་ཟེ་བ་ཅན༔

yudruk zang kyi zewachen༔

turquoise dragon with copper mane,༔

ངར་སྐད་ཆེ་བའི་དགྲ་ལྷ་བསངས༔

ngar ké chewé dralha sang༔

and guardian deities with roaring voices—accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

ཀྱཻ༔ ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ nup kyi chok na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the western direction,༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་དགྲ་ལྷ་ནི༔

lungta darwé dralha ni༔

guardian deities who increase windhorse—༔

རྒྱ་སྟག་ཚལ་གྱི་ཐིག་ལེ་ཅན༔

gyatak tsel gyi tiklé chen༔

tiger with an ochre bindu,༔

དཔའ་རྔམ་ཆེ་བའི་དགྲ་ལྷ་བསངས༔

pa ngam chewé dralha sang༔

and the heroic guardian deities—accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

ཀྱཻ༔ བྱང་གི་ཕྱོགས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ jang gi chok na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the northern direction,༔

རླུང་རྟ་དར་བའི་དགྲ་ལྷ་ནི༔

lungta darwé dralha ni༔

guardian deities who increase windhorse—༔

ཁྱུང་ཆེན་ནོར་བུའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན༔

khyungchen norbü tortsuk chen༔

great garuda crowned with a jewel,༔

སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་དགྲ་ལྷ་བསངས༔

topshuk chen gyi dralha sang༔

and guardian deities of extraordinary might—accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted wind horse!༔

 

ཀྱཻ༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་ན་གནས་པའི་ལྷ༔

kyé༔ chok zhi tsam na nepé lha༔

Kyé!༔ Deities in the cardinal and intermediate directions,༔

འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ལྷ་རྣམས་བསངས༔

jungwa nga yi lha nam sang༔

deities of the five elements, accept this cleansing offering!༔

འབྱུང་བའི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

jungwé lungta darwar dzö༔

Uplift and increase the elemental windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་བསངས༔

parkha gyé kyi lha nam sang༔

Deities of the eight astrological trigrams,1 accept this cleansing offering!༔

སྤར་ཁའི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

parkhé lungta darwar dzö༔

Uplift and increase the trigram windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

སྨེ་བ་དགུ་ཡི་ལྷ་རྣམས་བསངས༔

mewa gu yi lha nam sang༔

Deities of the nine astrological squares,2 accept this cleansing offering!༔

སྨེ་བའི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

mewé lungta darwar dzö༔

Uplift and increase the squares’ windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ལྷ་རྣམས་བསངས༔

lo da zhak dü lha nam sang༔

Deities of the years, months, days, and time, accept this cleansing offering!༔

ལོ་ཟླའི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

lo dé lungta darwar dzö༔

Uplift and increase the windhorse of years and months!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

འགོ་བའི་ལྷ་དང་སྐྱོབ་པའི་ལྷ༔

gowé lha dang kyopé lha༔

Warrior deities and protective deities,༔

ཕོ་ལྷ་མོ་ལྷ་ཞང་ལྷ་དང་༔

polha molha zhanglha dang༔

male, female, and uncle deities,༔

ཁྲག་ལྷ་རུས་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་བསངས༔

traklha rülha nam kyang sang༔

blood deities and bone deities, accept this cleansing offering!༔

བདག་གི་རླུང་རྟ་དར་བར་མཛོད༔

dak gi lungta darwar dzö༔

Uplift and increase my windhorse!༔

རྒུད་པའི་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

güpé lungta kyé du söl༔

Revive depleted windhorse!༔

 

བསྐྱེད་ཅིག་རླུང་རྟ་ཡར་ལ་བསྐྱེད༔

kyé chik lungta yar la kyé༔

Uplift it! Make the windhorse rise!༔

ལུས་ལ་གཟི་འོད་དཔའ་རྩལ་བསྐྱེད༔

lü la zi ö patsel kyé༔

Make our bodies strong, majestic!༔

ངག་ལ་བརྟེན་པའི་ནུས་མཐུ་བསྐྱེད༔

ngak la tenpé nütu kyé༔

Endow our speech with enduring power!༔

སེམས་ལ་བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བསྐྱེད༔

sem la dewé tingdzin kyé༔

Make blissful samadhi dawn in our minds!༔

 

ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔

nedön barché zhiwar dzö༔

Appease illness, obstacles, evil forces!༔

ཚེ་བསོད་སྟོབས་འབྱོར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས༔

tsesö topjor pel zhing gyé༔

Increase lifespan, merit, strength, and wealth!༔

སྣང་སྲིད་དབང་བསྡུས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔

nangsi wangdü dragek dröl༔

Bring all appearances under our control! Liberate foes and obstructers!༔

ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་འཕྱོར༔

chok lé gyelwé gyeltsen chor༔

Hoist the victory banner, triumphant in all directions!༔

འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང་༔

döpé dön kün drupa dang༔

Fulfill our every wish and aim!༔

རྒྱལ་ལོ་རྒྱལ་ལོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ༔

gyel lo gyel lo lha gyel lo༔

To the deities—victory, victory, victory!༔

 

བདག་ཅག་ལྷ་ངོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག༔

dakchak lha ngo gyel gyur chik༔

May our deities be victorious!༔

ནག་ཕྱོགས་བདུད་རིགས་འཆམ་ལ་ཕོབས༔

nakchok dü rik cham la pop༔

Bring to their knees all the malicious classes of māras!༔

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

chölwé trinlé drupar dzö༔

Perform the activities we request of you!༔

ༀ་སརྦ་བྷི་ཛ་ཡ༔ ས་མ་ཡ་གྷི་ཛ་ཡ་པ་དྷི་པི་ཏྲི་ཁྱིའུ་སརྦ་འདུ་འདུ་ཧོ༔

om sarva bhidzaya༔ samaya ghidzaya padhi pitri khyiu sarva du du ho༔

oṃ sarvavijaya༔ samaya ghijaya padhipitri khyiu sarva du du ho༔

ཅེས་རླུང་རྟ་སྡེ་བཞིའི་སྔགས་རིན་པོ་ཆེས་བྲིས་པའམ་རྒྱ་སྣག་གིས་བྲིས་ནས་ལུས་ལ་འཆང་ན་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་བསྐྱེད༔ བཙུན་པ་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་རྒྱས༔ སྐྱེ་བོ་ཡིན་ན་བསམ་དོན་འགྲུབ༔ ཚོང་དང་དགྲ་ལས་རབ་རྒྱལ་ལོ༔

If you write out this mantra of the four classes of windhorse, using precious jewels or vermilion dye, and you keep it on your body, then as a result longevity and glory will develop in your body, speech, and mind.༔ For monastics, it will help your inner qualities to increase.༔ For laity, it will help to accomplish all your aims.༔ You will succeed in business and triumph over enemies.༔

ཅེས་པ་འདིའང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ལས་བྱུང་ངོ་༔ གཏེར་རྒྱ༔ དགེའོ། དགེའོ།། །།

This is from Rikdzin Chenpo Rölpé Dorjé’s treasure.༔ Treasure seal.༔ May it bring goodness!

Lhasey Lotsawa Translations, 2020 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, ed. Libby Hogg).

1.0_20200117_LD

1.0_20200117_LD

1.1_20200323_OL

  1. The eight trigrams (spar kha, parka) are design patterns in the astrological chart associated with divination methods in Chinese astrology, as practiced in Tibet.
  2. The nine squares (sme ba, mewa) are design patterns in the astrological chart associated with divination methods in Chinese astrology, as practiced in Tibet.
/imager/images/1163/DSC1528_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Prayer flags

Title:

རླུང་རྟའི་བསང་མཆོད།

rlung rta'i bsang mchod

Cleansing Offering for Increasing Windhorse

Author:

Rikdzin Rölpé Dorjé

Description:

A cleansing offering (sang, bsang) for increasing windhorse (rlung rta) revealed by Rikdzin Rolpé Dorjé.