༄༅། །མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་བརྒྱུད་འདེབས། །

Supplications to the Chokling Tersar Lineage Gurus

 

Chokgyur Dechen Lingpa

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །

kyilkhor kün dak tsokyé dorjé chang

Sovereign of mandalas, Lake-Born Vajradhara

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །

choki rikpa dzinpé kur zhengpa

manifest as an awareness-holder supreme,

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །

gangchen kyegü kyap chik terchen jé

sole refuge of all beings in the Land of Snow—

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chokgyur lingpé zhap la sölwa dep

great treasure revealing lord, Chokgyur Lingpa, at your feet I pray.

མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ངོ༌། །

Composed by Khyentsé Wangpo.

 

Jamyang Khyentsé Wangpo

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

ji ta jinyé sheja tamché khyen

Knower of the nature and extent of all things,

དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་དགོངས། །

mikmé tukjé dro la bu tar gong

you who look on every being as your very own child

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །

khorwa dongtruk nüpé chö kyi gyel

with thought-free compassion—dredger of samsara,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyentsé wangpö zhap la sölwa dep

Dharma King Khyentsé Wangpo, at your feet I pray.

གུ་ཎའི་གསུང་ངོ༌། །

Composed by Guṇa (Jamgön Kongtrül).

 

༈ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ནི།

Jamgön Kontrul Lodrö Thayé

ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །

sheja künzik yönten gyatsö ter

Seer of all, ocean treasure of qualities;

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

gyelwé lungten lodrö tayé dé

prophesied by the victors, Lodrö Tayé;

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་གར་གྱི་དབང༌། །

rik kün khyap dak pema gar gyi wang

universal family lord, Pema Garwang:

འཛམ་གླིང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

dzamling shingta chenpor sölwa dep

great charioteer of the world, I supplicate you.

མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གསུང་ངོ༌། །

Composed by Mañjughoṣa (Jamyang Khyentsé Wangpo).

 

Karmapa Kakyap Rangjung Dorjé

དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ། །

pelden tenpé nyima kha tar khyap

Glorious sun of the teachings, ubiquitous like space,

མཆོག་གི་བློ་གྲོས་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་རྒྱས། །

chok gi lodrö ziji rap tu gyé

your brilliant intelligence fully unfolded,

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདག །

dechen yeshé lhenchik kyepé dak

sovereign of the innate wisdom of great bliss—

མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khakhyap rangjung dorjer sölwa dep

Khakhyap Rangjung Dorjé, I supplicate you.

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ངོ༌། །

Composed by the Lord himself (Chokgyur Lingpa).

 

Tersé Gyurmé Tsewang Drakpa

འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿ །

pakpé yül du kelden gyelpo dzah

King Jaḥ, the fortunate one, in the Noble Land;

གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང༌། །

gangchen drupé lopön namkhé nying

Namkhé Nyingpo, the realized, in the Snowy Land;

དེང་འདིར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྲས་ཀྱི་ཚུལ། །

deng dir tsewang rikdzin sé kyi tsül

now manifest as Tsewang Rikdzin, exalted son, who hoists up

གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

drakpé gyeltsen dzin der sölwa dep

the victory banner of fame–I supplicate you.

མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གསུང་ངོ༌། །

Composed by Mañjughoṣa.

 

Tersé Tsewang Norbu

རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་བཅུད་སྔ་འགྱུར་བཟང་པོའི་བསྟན། །

gyel kün gong chü ngagyur zangpö ten

With teaching and practice fearless and brave,

བཤད་སྒྲུབ་འཇིགས་མེད་སྤོབས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

shedrup jikmé popé trinlé kyi

you hold the heart essence of victors, the Early Translations’ great doctrine—

འཛིན་མཛད་ཚེ་དབང་པདྨས་བྱིན་བརླབས་པའི། །

dzin dzé tsewang pemé jinlapé

longevity master (Tsewang), Sky Jewel (Namkhé Norbu),

བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །

shenyen namkhé norbur sölwa dep

virtuous friend by Padma blessed—I supplicate you.

 

རང་རིག་བླ་མར་ཤེས་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

rang rik lamar shepé mögü kyi

With devotion that knows self-awareness

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

tuk yi chik tu sewé nyamlen la

to be the very guru, may I always strive in the practice

རྟག་ཏུ་བརྩོན་པའི་སྟོབས་ལས་གནས་ལུགས་དོན། །

tak tu tsönpé top lé neluk dön

of mingling his wisdom with my mind, as one,

ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ས་ལ་རེག་པར་ཤོག །

tsül zhin tokpé sa la rekpar shok

and thus truly realize the natural state as it is.

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ངོ༌། །

Composed by the Lord himself.

 

Karmé Khenpo

དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རང་རྒྱུད་ལེགས་སྨིན་ནས། །

dampa sum gyi rang gyü lek miné

With the three perfections you ripened your being and

སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་གཞན་ལ་འཆད། །

dompa sum gyi tsik dön zhen la ché

expounded to others the three vows’ meaning;

བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

lapa sum gyi tenpé gyeltsen dzin

with the three trainings you hoist the banner of the doctrine—

མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khenchen tenpé nyimar sölwa dep

Great Khenpo, light of the teachings, to you I pray.

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (trans. Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, and ed. by Libby Hogg), June 2020.

1.1_20200119_LD

1.1_20200119_LD

1.2_20200623_OL

/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར་བརྒྱུད་འདེབས།

mchog gling gter gsar brgyud 'debs

Chokling Tersar Lineage Supplications

Author:

Various

Description:

A compilation of four line supplications to the main lineage holders of the Chokling Tersar.