༄༅། །ཆོས་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གདོན་ཆ། །

Chants for Teaching Sessions

 

ཆོས་ཞུས་སྔོན་ལ།

Before the Teaching

 

Verse of Homage from The Great Praise of the Ten Acts of the Buddha

by Ārya Nāgārjuna

 

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེས་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །

tapkhé tukjé shakyé rik su trung

With skillful means and compassion, you were born in the Śākya clan,

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །

zhen gyi mitup dü kyi pung jompa

unconquerable by others, you vanquished māra's hordes,

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །

ser gyi lhünpo tabur jipé ku

your physical form resplendent, like a mountain of gold.

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shakyé gyelpo khyö la chaktsel lo

To you, the King of the Śākyas, I pay homage!

 

༈ ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

The Seven-Line Supplication

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung༔ orgyen yül gyi nupjang tsam

Hūṃ!༔ In the northwest of Uḍḍiyāna,༔

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

in the heart of a lotus flower,༔

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yamtsen chokgi ngödrup nyé

you came, renowned as Lotus-Born,༔

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhesu drak

your supreme siddhi wondrous,༔

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khordu khandro mangpö kor

with your retinue of sky-dancers.༔

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jésu dak drup kyi

That I may follow you to attainment,༔

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lap chir shek su söl

come forth, please, and bestow your blessings!༔

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

guru pema siddhi hung

guru padma siddhi hūṃ

 

Künzang Dorsem Supplication

༈ ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

künzang dorsem garap shiri sing

Samantabhadra, Vajrasattva, Garap Dorjé, and Śrī Siṃha,

པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

pema bima jebang nyishu nga

Padmākara, Vimalamitra, King and twenty-five disciples,

སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

so zur nup nyang tertön gya tsa sok

So, Zur, Nup, Nyang, the hundred tertöns and others—

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kater lama nam la solwa dep

all the gurus of Kama and Terma, I supplicate you.

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

These are the words of Longchenpa. Tulku Urgyen Rinpoché replaced “Padmākara” with “Padma Vima.”

 

༈ འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

okmin chö kyi ying kyi phodrang né

From the dharmadhātu palace of Akaniṣṭha,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །

dü sum sangyé kün gyi ngowo nyi

the essence of the buddhas of the three times

རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

rangsem chöku ngönsum tön dzepa

directly shows my mind as dharmakāya–

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsawé lamé zhap la sölwa dep

at the feet of the root guru, I supplicate!

 

༈ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ།

The Praise to Mañjuśrī: Glorious Wisdom’s Excellent Qualities

by Ācārya Vajrayudha

 

བླ་མ་དང་མགོན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama dang gönpo jetsün jampeyang la chaktsel lo

Homage to the guru and the protector venerable Mañjughoṣa!

 

གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །

gang gi lodrö drip nyi trindrel nyi tar namdak rap selwé

Your wisdom is brilliant and pure like the sun, free from the clouds of the two obscurations.

ཇི་སྙེད་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །

jinyé dön kün ji zhin zik chir nyi kyi tukar lekbam dzin

You perceive the whole of reality, exactly as it is, and so hold the book of Transcendental Wisdom at your heart.

གང་དག་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །

gangdak sipé tsönrar marik mün tum dukngel gyi zirwé

You look upon all beings imprisoned within samsara, enshrouded by the thick darkness of ignorance and tormented by suffering,

འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །

dro tsok kün la bu chik tar tsé yenlak drukchü yangden sung

with the same love as a mother for her only child. Your enlightened speech, endowed with sixty melodious tones,

འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོག་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་འགྲོལ་མཛད་ཅིང༌། །

druk tar cher drok nyönmong nyi long lé kyi chakdrok dröldzé ching

like the thundering roar of a dragon, awakens us from the sleep of destructive emotions and frees us from the chains of karma.

མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །

marik münsel dukngel nyugu jinyé chödzé reldri nam

Dispelling the darkness of ignorance, you wield the sword of wisdom to cut through all our suffering.

གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །

döné dak ching sa chü tar sön yönten lü dzok gyelsé tuwö ku

Pure from the very beginning, you have reached the end of the ten bhūmis and perfected all enlightened qualities. Foremost of the Buddha’s heirs,

བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བདུད། །

chu trak chu dang chunyi gyen tré dak lö münsel jampeyang la dü

your body is adorned with the hundred and twelve marks of enlightenment. To Mañjughoṣa, the ‘Gentle-Voiced’, I prostrate, and pray: dispel the darkness from my mind!

གང་གིས་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གཅིག་དང༌། བདུན་དང༌། ཉི་ཤུ་གཅིག་དང༌། བརྒྱ་དང༌། སྟོང་ལ་སོགས་པ་དག་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྒྲོགས་པ་དེ་ནི། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་འདག་པ་དང༌། ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང༌། སྤོབས་པ་དང༌། མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་དང༌། ཕྱིར་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་དང༌། སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

Anyone, who recites this aloud once, seven times, twenty-one times, one hundred times or one thousand or more times a day with a completely pure motivation will gradually purify the obscurations, and will gain immeasurable qualities, such as remembering one’s studies with confidence and unfailing retention, and the power and strength of wisdom through which one can defeat opponents in debate.

གང་ཞིག་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ལན་གསུམ་དུ་བསྟོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པས་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེའི་ལམ་དང་ས་རྣམས་རིམ་གྱིས་བགྲོད་དེ། གོང་ནས་གོང་དུ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ནས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་ནས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །

Anyone who offers praise in this way three times a day will gain the qualities just mentioned and will develop wisdom and compassion, gradually progressing along the paths and stages, gaining ever greater qualities before swiftly reaching the citadel of omniscience and becoming a great guide to liberate all beings from samsara.

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །

This completes the praise entitled The Splendor of Wisdom’s Excellent Qualities composed by Vajrāyudha.1 It was translated by Ngok Lotsawa.

 

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

om a ra pa tsa na dhih

oṃ arapacana dhīḥ

 

༈ བརྩེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས། །

tseden khyé kyi khyen rap özer gyi

With all your kindness and love, let your wisdom’s shining light

བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །

dak lö timuk münpa rap sel né

clear the darkness of my ignorance, once and for all.

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི། །

ka dang tenchö zhung luk tokpa yi

Grant me, I pray, the intelligence, the brilliance

བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

lodrö popé nangwa tsel du söl

to understand the scriptures—the words of the Buddha and works of the masters.

 

༈ གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདོད་པའམ། །

gang tsé tawar döpa am

And whenever I wish to look upon you,

ཅུང་ཟད་འདྲི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །

chungzé driwar dö na yang

or ask of you anything at all,

མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཁྱེད་ཉིད་ནི། །

gönpo jamyang khyé nyi ni

lord and protector, Mañjuśrī,

གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །

gek mepar yang tongwar shok

let me see you without any hindrance!2

 

༈ ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktselwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésu yirang kül zhing sölwa yi

through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chung zé dak gi chi sakpa

through exhortation, and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi jangchup chir ngo

I dedicate to the enlightenment of all beings!

 

༈ ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sazhi pöchü juk shing metok tram

The earth is perfumed with scented water and strewn with flowers;

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirap ling zhi nyidé gyenpa di

it is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon.

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangyé zhing du mikté pülwa yi

Imagining it all as the realm of the buddhas,

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

I offer it, a pure realm for all beings to enjoy!

ཨི་དམ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཾ་ནིརྱཱ་ཏ་ཡཱ་མི།། །།

idam ratna mandela kam nirya taya mi

idam ratna maṇḍala kaṃ nirya tayāmi

 

༈ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌། །

semchen nam kyi sampa dang

In accordance with the different aspirations

བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །

lo yi jé drag ji tawar

and the diverse abilities of beings,

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །

ché chung tünmong tekpa yi

we beseech you to turn the wheel of Dharma

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

chö kyi khorlo kordu sol

of the common, lesser, and greater vehicles.

At this point, the teacher commences the Dharma talk.

 

༈ ཆོས་ཞུས་རྗེས་ལ།

After the Teaching

 

When the talk is finished, dedicate the merit as follows.

༈ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

sönam diyi tamché zikpa nyi

Through this merit may all attain omniscience

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

topné nyepé dranam pam jené

and conquer the enemy, wrong action!

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །

kyega nachi balap trukpa yi

May all be freed from samsara’s ocean

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །

sipé tsölé drowa drölwar shok

and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death!

 

༈དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyelwa tamché kyi

As all the victorious buddhas of past, present, and future

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gang la chok tu ngak pa dé

praise dedication as supreme,

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

so now do I dedicate all these roots of virtue,

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir rap tu ngowar gyi

that all beings may perfect good actions.

 

༈ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མ་ལུས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

gewa di yi malü drowa kün

By this virtue, may each and every being

མ་འབད་བཞིན་ཏུ་གདོད་མའི་སར་ཕྱིན་ནས། །

ma bé zhin tu dömé sar chin né

effortlessly reach the primordial ground,

ཀུན་བཟང་ས་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི། །

künzang sa la pogyur mepa yi

the state of Samantabhadra free of transition and change,

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ཤོག །

dön nyi lhündrup chö kyi gyelpor shok

and become Dharma rulers, spontaneous fulfillers of the two goals!

 

༈ ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བདེ་དཔལ་འབྱོར་པ་ནི། །

chok nam küntu dé pel jorpa ni

In all directions, may there be splendor, well-being, and wealth,

དག་པའི་ཞིང་བཞིན་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་། །

dakpé zhing zhin dögu lhündrup ching

with all wishes spontaneously accomplished, as though in a pure realm!

ཆོས་རྔ་སྒྲོགས་པས་ཐར་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས། །

chö nga drokpé tarpé gyeltsen dzuk

May the drum of Dharma resound! May freedom’s victory banner be raised!

དམ་ཆོས་མི་ནུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་ཤོག །

damchö mi nup tenpa gyépar shok

May the sacred Dharma never wane, but ever spread and flourish!

ཅེས་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་འཇུག་བསྔོ་ལས་བྱུང་བའོ། །

These last two verses are from the dedication section of The Precious Treasury of the Basic Space of Phenomena.

 

༈ དགེ་བ་འདི་ཡིས་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

gewa di yi sönam kyi

Through the merit of this virtue,

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

namkha nyampé semchen nam

may all beings, as far as space pervades,

ཡང་དག་དོན་དང་རབ་མཇལ་ནས། །

yangdak dön dang rap jel né

fully encounter the genuine truth

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dzokpé sangyé nyur top shok

and thereby swiftly attain complete awakening!

འདི་ནི་གུ་རུའི་གསུང་ངོ་། །

These are the words of the Guru (Nyoshül Khen Rinpoche).

 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་བདག་དང་། ཉན་པ་པོ་དང་ཆོས་རྣམས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ།

Within the illusory state, understanding that oneself, the listeners, and the Dharma itself all appear yet lack true nature, say:

༈ སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །

jinpa gyachen gyurpa di yi tü

Through the power of this vast act of generosity

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤོག །

drowé döndu rangjung sangyé shok

may we spontaneously attain buddhahood for the benefit of beings!

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒྲལ་བའི། །

ngön gyi gyelwa nam kyi ma drelwé

All those who were not liberated by the buddhas of the past,

སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་་སྦྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །

kyewö tsok nam jinpé dröl gyur chik

through this act of generosity, may they be liberated!

 

ཅེས་པའམ།

Or:

༈ རིན་ཆེན་དགེ་ཚོགས་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

rinchen gé tsok di yi drowa kün

By means of this collection of precious virtue,

རྟག་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

tak tu dampé chö dang mi drel zhing

may all beings never be parted from the sacred Dharma.

རང་གཞན་དོན་གཉིས་རྫོགས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ནས་། །

rang zhen dön nyi dzokpé tarchin né

Completely perfecting the benefit of self and others,

ཆོས་རྔ་སྒྲོགས་པས་འཇིག་རྟེན་མཛེས་པར་ཤོག། །།

chö nga drokpé jikten dzepar shok

may they sound the drum of Dharma and beautify the world!

 

The various verses here were translated by Lhasey Lotsawa, Lotsawa House, Padmakara Translation Committee, and Rangjung Yeshe Translations.

1.3_20200205_OL

1.3_20200205_OL

1.3_20200205_OL

  1. Some give the Sanskrit form of his name as Vajraśastra.
  2. Bodhicaryāvatāra, X.53.