༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

Brilliant Sunlight of Threefold Devotion

Name-List Prayer to the Chokling Tersar Root and Lineage Gurus

 

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

damdzin namtrül chokgyur dechen ling

Manifestation of Damdzin, Chokgyur Dechen Lingpa;

བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

vima ngö jön jamyang khyentsé wang

Vimalamitra in person, Jamyang Khyentsé Wangpo;

བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

bairo ngö nang lodrö tayé dé

Vairocana really manifest, Lodrö Tayé;

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

chenrezik wang khakhyap dorjé tsal

mighty Avalokiteśvara, Khakhyap Dorjé Tsal;

 

རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

gyelpo dza yi gyutrül tsewang drak

magical display of King Jaḥ, Tsewang Drakpa;

གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

yudré trülpa tsewang norbü dé

incarnation of Yudra Nyingpo, Tsewang Norbu;

ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

zhitsö yangtrül khenchen ratna jé

reincarnation of Śāntarakṣita, lord mahāpaṇḍita Ratna;

ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

namnying röl gar dharma ratné zhap

display of Namkhé Nyingpo, venerable Dharma Ratna;

 

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

tsogyel tsalnang sukha dharma dang

display of Yeshé Tsogyel, Sukha Dharmā;

འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

pakmé jinlap ratna shiri dang

blessed by Noble Tārā, Ratna Śrī;

བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

vima ngö nang samten gyatsö zhap

Vimalamitra appearing in person, venerable Samten Gyatso;

སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

nang zhi tarchin chimé dorjé tsal

perfector of the four visions, Chimé Dorjé Tsal;

 

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

zungjuk drupa sang ngak rinpoché

siddha of union, Sang-Ngak Rinpoché;

དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

wang chok dorjé namtrül tsewang tsen

miraculous display of Wangchuk Dorjé, with the name Tsewang;

འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

jamgön lamé jezung khyentsé ö

accepted by Jamgön Lama, Khyentsé Özer 1;

གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

neluk ngön gyur orgyen tsewang drup

actualizer of the natural state, Urgyen Tséwang Chokdrup 2

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

tsa gyü lama ser ri trengwa la

with undivided devotion, I supplicate one-pointedly

མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

miché güpé tsechik soldep na

this garland of gold mountains, the root and lineage gurus.

ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

tukjé jin lop drup nyi ngön gyur shok

Bless me with your compassion; may the two siddhis be actualized!

 

༈ པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །

pemé gyeltsap orgyen chokgyur ling

Regent of the Lotus-Born, Orgyen Chokgyur Lingpa;

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །

kabap dünden pema do ngak ling

holder of the seven transmissions, Pema Do-Ngak Lingpa;

མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང༌། །

dzö ngé shingta tenyi yungdrung ling

charioteer of the five treasuries, Tenyi Yungdrung Lingpa;

སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་གཅིག་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

sizhi kyab chik khakhyap dorjé tsal

sole refuge of existence and peace, Khakhyap Dorjé Tsal;

 

རིགས་ཆོས་མངའ་བདག་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས། །

rik chö ngadak tersé tsewang drak

Holder of the Dharma and family lineages, son of the tertön, Tsewang Drakpa;

གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

dampa yongdzok tsewang norbü dé

possessor of all the instructions, Tsewang Norbu;

ཟབ་རྒྱས་བཀའ་བསྡུ་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

zapgyé ka du khenchen jangchup sem

compiler of the profound and vast teachings, Khenchen Bodhisattva;

ཆོས་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་སུ་ཁ་དྷརྨཱའི་ཞབས། །

chöter gojé sukha dharmé zhap

opener of the gateway to the treasures, venerable Sukha Dharma;

སྔགས་རིགས་ལས་སྐྱེས་ཤྲཱི་དཱི་པཾ་དང༌། །

ngak rik lé kyé shiri dipam dang

born from the mantrika bloodline, Śri Dīpam;

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དྷརྨ་རཏྣ་སོགས། །

kadrin nyamé dharma ratna sok

unequalled in kindness, Dharma Ratna–

བརྒྱུད་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyü dzin lama nam la solwa dep

all the lineage-holding gurus, I supplicate you.

སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mindröl drebu drubpar jin gyi lop

Bless us so we may accomplish the fruition of ripening and liberation.

 

ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

This supplication in two parts was composed by Tersey Choktrül Rinpoché at the command of his elder brother, the holder of the Dharma and family lineages, the sublime Samten Gyatso Namkha Drimé. Later, it was supplemented by Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoché. May it be a cause for the blessings of the root and lineage gurus to enter our stream of being!

 

Rangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (translated by Erik Pema Kunsang, checked against the Tibetan and edited by Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo, reedited by Matthew Zalichin), February 2019.

1.1_20190322_OL

1.1_20190322_OL

1.5_20210220_LD

  1. Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoché
  2. Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoché
/imager/images/12018/TBK-Refuge-Tree_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Tukdrup Barché Künsel Refuge Tree

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation.

Title:

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ།

dam 'dzin rnam 'phrul

Brilliant Sunlight of Threefold Devotion

Author:

Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche and Chokling Tersé Tulku

Description:

A supplication to the Chokling Tersar lineage masters.

Further Information and Resources:

This supplication in two parts was composed by the grandson of Chokgyur Dechen Lingpa, Tersé Tulku Choktrül Rinpoche, at the command of his elder brother, the holder of the Dharma and family lineages, the sublime Samten Gyamtso Namkha Drimé. Later, it was supplemented by Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche.

A Wisdom Blog entry on Samye Dharma about supplication: what it is and why we do it.

Samye Institute - Explaining supplication.