Verses of Aspiration for the Sacred Dharma

 

Shantideva

 

༈ འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །

drowé dukngel men chikpu

May the teachings—source of all happiness,

བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །

dewa tamché jungwé né

sole cure to the plight of beings—

བསྟན་པ་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་དང༌། །

tenpa nyé dang kurti dang

be honored and revered,

བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

ché té yünring né gyurchik

and thus remain for the longest time!

ཅེས་དང༌།

And:

༈ གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་དང༌། །

tsuklak khang nam lokpa dang

Within the temples of sacred Dharma,

ཁ་ཏོན་གྱི་རྒྱས་ལེགས་གནས་ཤིང༌། །

khatön gyi gyé lekné shing

may study and recitation flourish and thrive!

རྟག་ཏུ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་དང༌། །

taktu gendün tünpa dang

May the sangha live in constant harmony,

དགེ་འདུན་དོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤོག །

gendün dön yang drupar shok

and fulfill its true purpose!

ཅེས་ཞི་བ་ལྷའི་གསུང་ངོ༌། །

These are the words of Śantideva.

Lhasey Lotsawa Translations, 2020 (trans. Laura Dainty and Oriane Sherap Lhamo).

1.0_2019.06.22_LD

1.0_2019.06.22_LD

1.0_20200311_OL

/imager/images/22106/Arya_Shantideva_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Ārya Śāntideva

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ།

'gro ba'i sdug bsngal

Aspirations for the Dharma by Śāntideva

Author:

Ārya Śāntideva

Description:

A prayer by the Indian master Śāntideva from his renowned composition, the Bodhicaryāvatāra (Entering the Way of the Bodhisattva).