༄༅། །ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས། །

The Aspiration of the Mahāmudrā of Definitive Meaning

 

ན་མོ་གུ་རུ། །

Namo guru!

བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

lama nam dang yidam kyilkhor lha

Gurus, yidams, and mandala deities,

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །

chok chu dü sum gyelwa sé dang ché

buddhas and bodhisattvas of the three times and ten directions—

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས། །

dak la tser gong dak gi mönlam nam

please regard us kindly and grant your blessings,

ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱིན་རླབས་མཛོད། །

ji zhin drupé tün gyur jinlap dzö

so that our aspirations may be accomplished, just as we intend them.

 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang tayé semchen tamché kyi

May my own and all the countless sentient beings’ streams of virtue,

བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱེས་པའི། །

samjor namdak gangri lé kyepé

unsullied by the three spheres,1 tumble from their source

འཁོར་གསུམ་རྙོག་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས། །

khor sum nyokmé gé tsok chu gyün nam

amid the snowy mountain peaks of pure intent and action,

རྒྱལ་བ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །

gyelwa ku zhi gyatsor juk gyur chik

and flow into the ocean of the buddhas’ four kāyas!

 

ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་དུ། །

jisi dé matopa desi du

Throughout all births, all lifetimes, until that is attained,

སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །

kyé dang kyewa tserap küntu yang

may even the words, “wrongdoing” and “suffering” remain unheard!

སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་ཅིང༌། །

dik dang dukngel dra yang mi drak ching

And until then, may we enjoy the splendor

བདེ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dé gé gyatsö pel la chöpar shok

of an ocean of happiness, an ocean of virtue!

 

དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན། །

deljor chok top dé tsön sherap den

May we acquire the best leisure and resources; may we have faith, diligence, and wisdom!

བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟེན་གདམས་པའི་བཅུད་ཐོབ་ནས། །

shenyen zang ten dampé chü top né

Relying upon good spiritual friends, and receiving the essence of the instructions,

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །

tsül zhin drup la barché machipar

may we practice them properly, unhindered by obstacles!

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tserap küntu damchö chöpar shok

In all our lives, may we practice the sacred Dharma!

 

ལུང་རིག་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ། །

lung rik töpé mi shé drip lé dröl

Studying scripture and logic frees us from the obscuration of ignorance.

མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་མུན་ནག་བཅོམ། །

mengak sampé tetsom münak chom

Contemplating the instructions conquers the darkness of doubt.

སྒོམ་བྱུང་འོད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ། །

gom jung ö kyi neluk jizhin sel

The light of meditation illumines the abiding nature, just exactly as it is.

ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །

sherap sum gyi nangwa gyepar shok

May the brilliance of the three wisdoms ever increase!

 

རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། །

takché tadrel den nyi zhi yi dön

The meaning of the ground is the two truths, free from the extremes of eternalism and nihilism.

སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་བྲལ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །

drokur tadrel tsok nyi lam chok gi

Through the supreme path of the two accumulations, free from projection and denial’s extremes,

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་དོན་གཉིས་འབྲས་ཐོབ་པའི། །

si zhi tadrel dön nyi dré topé

is attained the fruition—the two benefits, free from samsara and nirvana’s extremes.

གོལ་འཆུག་མེད་པའི་ཆོས་དང་ཕྲད་པར་ཤོག །

göl chuk mepé chö dang trepar shok

May we encounter Dharma that is free from error and deviation!

 

སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ། །

jang zhi semnyi seltong zungjuk la

The ground of purification is the mind’s basic nature, the union of luminosity and emptiness.

སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེས། །

jongjé chakchen dorjé neljor ché

The means of purification is the great vajra yoga of Mahāmudrā.

སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་རྣམས། །

jangja lobur trülpé drima nam

The object of purification is the adventitious stain of delusion.

སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་འགྱུར་ཤོག །

jang dré dridrel chöku ngön gyur shok

May the result of purification, the stainless dharmakāya, arise!

 

གཞི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ་བའི་གདེངས། །

zhi la dro dok chöpa tawé deng

Breaking misconceptions about the ground is having confidence in the view.

དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱོང་བ་སྒོམ་པའི་གནད། །

dé la ma yeng kyongwa gompé né

Sustaining this without distraction is the key point of meditation.

སྒོམ་དོན་ཀུན་ལ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་མཆོག །

gom dön kün la tsel jong chöpé chok

Training in all aspects of meditation is the very best action.

ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ta gom chöpé deng dang denpar shok

May we have confidence in the view, meditation, and action!

 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ། །

chö nam tamché sem kyi namtrül té

All phenomena are the mind’s manifestations.

སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྟོང་། །

sem ni sem mé sem kyi ngowö tong

As for the mind: there is no mind. It is empty of mind’s self-nature.

སྟོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། །

tong zhing magak chiryang nangwa té

Empty and uninterrupted, it can appear as anything.

ལེགས་པར་བརྟག་ནས་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་ཤོག །

lekpar tak né zhi tsa chöpar shok

Having investigated well, may we ascertain the fundamental basis!

 

ཡོད་མ་མྱོང་བའི་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ། །

yö ma nyongwé rangnang yül du trül

Subjective appearance2, not experienced as it truly exists, is mistaken for objects.

མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ་འཁྲུལ། །

marik wang gi rang rik dak tu trül

Under the power of ignorance, reflexive awareness3 is mistaken for a self.

གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ཀློང་དུ་འཁྱམས། །

nyidzin wang gi sipé long du khyam

Under the power of subject-object duality, we wander in the expanse of samsara.

མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྩད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །

marik trülpé tsé dar chöpar shok

May we cut through the root of ignorance and delusion!

 

ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟིགས། །

yöpa mayin gyelwé kyang ma zik

Not anything, it is not seen even by the buddhas.

མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །

mepa mayin khordé kün gyi zhi

Not nothing, it is the ground of all samsara and nirvana.

འགལ་འདུ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། །

geldu mayin zungjuk umé lam

This is not a contradiction; it is unity, the middle way.

མཐའ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

tadrel sem kyi chönyi tokpar shok

May we realize, beyond extremes, the ultimate nature of the mind!

 

འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚོན་པ་མེད། །

di yin zhepa gang gi tsönpa mé

“This is it” does not identify it.

འདི་མིན་ཞེས་བྱ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །

di min zheja gang gi kakpa mé

“This is not it” does not refute it.

བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས། །

lo lé depé chönyi dümajé

Unconditioned dharmatā is beyond the reach of intellect.

ཡང་དག་དོན་གྱི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །

yangdak dön gyi ta ni ngepar shok

May we definitively realize the authentic ultimate meaning!

 

འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར། །

di nyi ma tok khorwé gyatsor khor

One who does not realize this spins around in samsara’s ocean.

འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད། །

di nyi tok na sangyé zhen na mé

One who does realize this is no different from a buddha.

ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །

tamché di yin di min gang yang mé

There is no “this,” no “not this”—none whatsoever.

ཆོས་ཉིད་ཀུན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །

chönyi kün zhi tsang ni rikpar shok

May we know dharmatā, the hidden ground of all!

 

སྣང་ཡང་སེམས་ལ་སྟོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། །

nang yang sem la tong yang sem yin té

Appearance is mind, and emptiness is also mind.

རྟོགས་ཀྱང་སེམས་ལ་འཁྲུལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །

tok kyang sem la trül yang rang gi sem

Realization is mind, and delusion is also our own mind.

སྐྱེས་ཀྱང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཡིན་པས། །

kyé kyang sem la gak kyang sem yinpé

When active, it is yet mind. When halted, it is also mind.

སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །

dro dok tamché sem la chöpar shok

It is time for us to sever all misconceptions about mind.

 

བློས་བྱས་རྩོལ་བའི་སྒོམ་གྱིས་མ་བསླད་ཅིང་། །

löjé tsölwé gom gyi ma lé ching

Unsullied by meditation involving deliberate mental effort,

ཐ་མལ་འདུ་འཛིའི་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར། །

tamel dudzi lung gi makyöpar

nor stirred by the wind of everyday distraction,

མ་བཅོས་གཉུག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །

machö nyukma rang bap jok shepé

may we learn and sustain the practice of mind’s ultimate meaning—

སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་སྐྱོང་བར་ཤོག །

sem dön nyamlen khé shing kyongwar shok

placing awareness, freely resting, in the uncontrived natural state!

 

ཕྲ་རག་རྟོགས་པའི་རྦ་རླབས་རང་སར་ཞི། །

tra rak tokpé balap rang sar zhi

May the subtle and coarse waves of thought be naturally calmed!

གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ངང་གིས་གནས། །

yomé sem kyi chuwo ngang gi né

May the unmoving river of mind come to natural rest!

བྱིང་རྨུགས་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི། །

jing muk nyokpé drima dang drelwé

Free from the stains of pollution, torpor and dullness,

ཞི་གནས་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །

zhiné gyatso mi yo tenpar shok

may the ocean of shamatha be unwavering and stable!

 

བལྟར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པའི་ཚེ། །

tarmé sem la yangyang tepé tsé

When looking again and again at the mind, in which there is nothing to look at,

མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷག་གེར་མཐོང་། །

tong mé dön ni jizhin lhaker tong

the ultimate meaning—the non-seeing—is seen vividly, just as it is.

ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ཉིད། །

yin min dön la tetsom chöpa nyi

This is the very resolution of doubt concerning the ultimate meaning—what it is and is not.

འཁྲུལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །

trülmé rang ngo rang gi shepar shok

May our true undeluded nature come to recognize itself!

 

ཡུལ་ལ་བལྟས་པས་ཡུལ་མེད་སེམས་སུ་མཐོང་། །

yül la tepé yülmé sem su tong

Looking at objects, there are no objects; they are seen as mind.

སེམས་ལ་བལྟས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟོང༌། །

sem la tepé sem mé ngowö tong

Looking at the mind, there is no mind; it is empty of nature.

གཉིས་ལ་བལྟས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲོལ། །

nyi la tepé nyidzin rang sar dröl

Looking at both, subject-object duality dissolves where it arises.

འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །

ösel sem kyi neluk tokpar shok

May we realize luminosity, the natural state of the mind!

 

ཡིད་བྱེད་བྲལ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །

yi jé drelwa di ni chakgya ché

This freedom from mental activity is Mahāmudrā.

མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །

ta dang drelwa uma chenpo yin

Free from extremes, it is the Great Middle Way.

འདི་ནི་ཀུན་འདུས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

di ni kündü dzokchen zhé kyang ja

As it includes everything, it is also called the Great Perfection.

གཅིག་ཤེས་ཀུན་དོན་རྟོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །

chik shé kün dön tokpé deng top shok

May we attain confidence that to know this one thing is to realize the meaning of all!

 

ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད། །

zhenpa mepé dechen gyünché mé

Uninterrupted great bliss, without attachment;

མཚན་འཛིན་མེད་པའི་འོད་གསལ་སྒྲིབ་གཡོག་བྲལ། །

tsen dzin mepé ösel drip yokdrel

unveiled luminosity, without grasping at labels;

བློ་ལས་འདས་པའི་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

lo lé depé mi tok lhün gyi drup

spontaneously present non-thought, beyond the intellect—

རྩོལ་མེད་ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །

tsölmé nyam nyong gyünché mepar shok

may these effortless experiences be uninterrupted!

 

བཟང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ། །

zang zhen nyam kyi dzinpa rang sar dröl

May clinging to experiences as “good” be naturally liberated!

ངན་རྟོག་འཁྲུལ་པ་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་དག །

ngen tok trülpa rangzhin ying su dak

May the delusion of negative thinking be purified in the natural expanse!

ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྤང་བླང་བྲལ་ཐོབ་མེད། །

tamel shepa panglang drel top mé

May ordinary mind, with nothing to attain, add, or remove—

སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟོགས་པར་ཤོག །

trödrel chönyi denpa tokpar shok

the ultimate truth of dharmatā, devoid of complication—be realized!

 

འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །

drowé rangzhin taktu sangyé kyang

Although beings’ nature is always buddha,

མ་རྟོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

ma tok wang gi tamé khorwar khyam

under the sway of not realizing this, they wander endlessly in samsara.

སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །

dukngel muta mepé semchen la

May unbearable compassion arise within us

བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zömé nyingjé gyü la kyewar shok

for beings whose suffering is endless, unremitting, without limit!

 

བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །

zömé nyingjé tsel yang magakpé

The ultimate meaning, empty of nature, but alive with constant affection—

བརྩེ་དུས་ངོ་བོ་སྟོང་དོན་རྗེན་པར་ཤར། །

tsé dü ngowo tong dön jenpar shar

also felt as unbearable compassion—manifests nakedly.

ཟུང་འཇུག་གོལ་ས་བྲལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །

zungjuk gölsa drelwé lam chok di

May we cultivate this integrated supreme path,

འབྲལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྒོམ་པར་ཤོག ། །

drelmé nyin tsen küntu gompar shok

without error, constantly, day and night!

 

སྒོམ་སྟོབས་ལས་བྱུང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་དང་། །

gom top lé jung chen dang ngönshé dang

The wisdom-eye and clairvoyance that arise from the power of meditation;

སེམས་ཅན་སྨིན་བྱས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རབ་སྦྱངས། །

semchen min jé sangyé zhing rap jang

the ripening of beings; the purification of buddha realms—

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས། །

sangyé chö nam drubpé mönlam dzok

may we attain all these—buddhahood—through accumulation, ripening, and purification,

རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཤོག ། །

dzok min jang sum tarchin sangyé shok

thereby meeting our aspiration to accomplish the qualities of a buddha!

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

chok chü gyelwa sé ché tukjé dang

Through the compassion of the buddhas and bodhisattvas of the ten directions,

རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་མཐུས། །

namkar gewa jinyé yöpé tü

and through the power of whatever pure virtue there is,

དེ་ལྟར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

detar dak dang semchen tamché kyi

just so, may our own pure aspirations, and those of all beings,

སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

mönlam namdak ji zhin drup gyur chik

be fulfilled in accord with our intentions!

 

ཅེས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ།། །།

This was composed by Lord Rangjung Dorjé.

 

Lhasey Lotsawa Translations, 2019 (trans. Laura Dainty, checked against the Tibetan and edited by Alex Yiannopoulous, reedited by Libby Hogg).

1.1_20191001_LD

1.2_20200401_OL

1.2_20200401_OL

  1. The three conceptual spheres of agent, action, and object.
  2. Sanskrit svābhāsa, the “first-personal” subjective aspect (grāhakākāra, ’dzin rnam) of experience.
  3. Wyl. rang rig, often translated as self-awareness or natural awareness.
/imager/images/22164/Karmapa_3rd_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Karmapa Rangjung Dorjé

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ།

nges don phyag rgya chen po'i smon lam

Aspiration of Mahāmudrā

Author:

Gyalwang Karmapa Rangjung Dorjé

Description:

Among the most celebrated texts in the whole Tibetan Buddhist tradition, this beautiful prayer of aspiration succinctly conveys the spirit and profundity of the Mahāmudrā view and practice.