Aspiration for the Neten Monasteries

 

༈ ཚོགས་གཉིས་མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཀློང་། །

tsok nyi mizé namkha dzö kyi long

May Tashi Tenchok Gyurmé Ling monasteries in Tibet and India,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཚོགས་ཀུན་བཞུགས་པའི་གནས། །

pakpé neten tsok kün zhukpé né

likened to the expanse of the sky treasury, where the two accumulations are inexhaustible,

འཕགས་བོད་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་། །

pak bö tashi ten chok gyurmé ling

and all the noble elders abide,

དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་གནས་འགྱུར་ཅིག །

dar zhing gyé la yün ring né gyur chik

flourish and remain for a long time!

 

Translated by Han Kop.

/imager/images/21507/Neten_Monastery_Bir_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpeg

Neten Monastery in Bir

Title:

ཚོགས་གཉིས་མི་ཟད་

tshog gnyis mi zad

Aspiration for the Neten Monasteries

Author:

Various

Description:

An aspiration for the flourishing of the Neten Monasteries, Tashi Tenchok Gyurmé Ling, in India and Tibet.

Further Information and Resources: