༄༅། །སྔགས་འཆང་གསང་སྔགས་ལ་གདམས་པ། །

རྗེས་འཇུག་སྐལ་བཟང་རྣམས་ལ་བསྩལ་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་སྤང་བླང་མིག་འབྱེད་ཟབ་དོན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།

དང་པོ་མི་རྟག་པ་ནི་ནན་ཆེར་བསྒོམ། །དེ་ནས་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །དངོས་གཞི་རང་སེམས་སྟོང་ཉིད་ངང་ལ་ཞོག །རྗེས་སུ་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་གྱིས། །སྔགས་འཆང་གསང་སྔགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས། །

/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

སྔགས་འཆང་གསང་སྔགས་ལ་གདམས་པ།

sngags 'chang gsang sngags la gdams pa

Advice for Sang-Ngak

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Chokgyur Lingpa gave this short heart advice to his disciple Sang-Ngak.