༄༅། །རིག་འཛིན་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །‬‬‬

A Prayer to the Vidyādhara Guru

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །

rang dün namkhar chötrin gyatsö ü

Before me in the sky, amidst an ocean cloud of offerings,

རིག་འཛིན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ། །‬

rigdzin lama dorjé chang chenpo

the Vidyādhara Guru, the great Vajradhara,

མོས་པ་དེར་འཚམ་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་གསལ། །‬

möpa der tsam trulpé nangnyen sel

appears clearly in a pleasing form to the faithful.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ། །

kyap kündüpé daknyi chenpo la

Sovereign, embodiment of all sources of refuge,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དབང་བཞི་བསྐུར་དུ་གསོལ། །‬

solwa depso wang zhyi kur du sol

to you I pray: Bestow on me the four empowerments!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

ཞེས་དབང་བཞི་བླང་ལ་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ་སྡེ་རྟ་སྔགས་འཆང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ངོར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ། ༎

Receive the four empowerments and dissolve the Guru into yourself. This was written by Chokgyur Lingpa at the request of Sönam Rinchen, a holder of Hayagrīva mantra. May it bring goodness!

 

Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རིག་འཛིན་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

rig 'dzin bla ma la gsol 'debs

A Prayer to the Vidyadhara Guru

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

A profound four-line prayer to one's root teacher, composed by Chokgyur Lingpa.