༄༅། །ཀརྨ་པའི་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས། །‬

A Prayer to the Successive Incarnations of the Karmpa

 

by the 15th Karmapa

 

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་མགོན། །

chok dü gyelwé tukjé chikdü gön

Protector, embodiment of the Victors’ compassion throughout space and time,

དྲུག་པ་སེང་གེ་བཅོམ་ལྡན་ཀརྨ་པ། །

drukpa sengé chomden karma pa

the 6th lion-like blessed Karmapa,

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །

dü sum künkhyen rimpar jön nam la

knower of the three times, to all of your successive incarnations I pray:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sölwa dep so dak gyü chingyi lop

inspire my mind stream with your blessings!

ཞེས་པའང་ཀརྨ་དམ་ཆོས་དཔལ་འཛོམ་གྱི་ངོར། ཀརྨ་པའི་མཚན་འཛིན་བཅོ་ལྔ་པས་བྲིས་པ་དགེ། །།

The 15th Karmapa composed this prayer at the request of Karma Tsewang Rabten.

 

Translated by Abraham Ta-Quan, 2020.

/imager/images/22060/Karmapa_15th_HAR_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Karmapa Kakyap Dorjé

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

ཀརྨ་པའི་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས།

karma pa'i rim byon rnams la gsol 'debs

A Prayer to the Successive Incarnations of the Karmapa

Author:

Gyalwang Karmapa Khakhyap Dorjé

Description:

A Prayer to the successive incarnations of the 6th Karmapa composed by the 15th Karmapa.