༄༅། །རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས།

A Prayer to Rongzom Chökyi Zangpo1

from A Shower of Precious Blessings

 

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པའི་རྒྱལ། །

rigpé né nga yongdzok khepé gyel

King of scholars, learned to perfection in all five sciences,

བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་གྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱན། །

kyedzok tarchin druppa kün gyi gyen

ornament of all siddhas, having perfected generation and completion,

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རོང་ཟོམ་པ། །

ngagyur tenpé nyima rong zompa

sun of the doctrine of the Early Translations,

ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö kyi zangpö zhap la sölwa dep

Rongzompa, Chökyi Zangpo, I pray at your feet!

ཞེས་པ་སྙིགས་དུས་འདིར་བསླབ་གསུམ་འགྲན་བྲལ་མཁན་པོ་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས་པདྨ་བློ་གྲོས་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུངས་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཤེར་ཕྱོགས་ཚེས་བཅུར་བྲིས་པ་དགེ །

At the request of Khenpo Rinchen Dargyé Pema Lodrö Sangye Chöpel, who is unmatched in the three trainings in these degenerate times, this was written by Chokgyur Lingpa on the tenth day. May this bring goodness!

 

Samye Translations, 2023.

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translator.
/imager/images/22057/Chokgyur-Lingpa_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Chokgyur Dechen Lingpa

Courtesy of Himalayan Art Resources

Title:

རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས།

rong zom chos kyi bzang po la gsol 'debs

A Prayer to Rongdzom Chökyi Zangpo

Author:

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa

Description:

Chokgyur Lingpa composed this prayer invoking Rongdzom Chökyi Zangpo upon the request of Khenpo Rinchen Dargyé.