༄༅། །མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས། །

A Prayer of Devotion, to Make the Tears Fall

 

by Rikdzin Jikmé Lingpa

 

༄༅། །ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །

emaho, dü sum sangyé kün gyi tukjé ter

Emaho. You are the treasure of all the buddhas’ compassion–past, present, and future;

ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོག །

kham sum malü drölwé depön chok

you are our greatest guide, who liberates all three realms;

བོད་ཁམས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་གཉེན་གཅིག་པུ། །

bökham drowa yong kyi nyen chikpu

you are the one and only friend of every living being in Tibet;

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ། །

kadrin tsungmé orgyen chenpo la

your kindness is beyond compare, Orgyen Chenpo.

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་འབུལ། །

lü dang longchö lo nying drang sum bül

I offer you my body, my possessions, my heart and soul,

ཁ་ཞེ་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khazhé ngokok mepar sölwa dep

as I pray to you, without a trace of deceit or pretense.

 

འཁོར་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །

khor tsé tokma mé né danté bar

Throughout beginningless time in samsara ‘til now,

མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་ནས། །

marik lé dang nyönmong wang gyur né

dominated by ignorance, karma and destructive emotions,

ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་དྲུག་གནས་སུ་འཁྱམས་པ་བདག

kham sum gyü druk né su khyampa dak

I have wandered through the three worlds and the six realms of beings,

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་ལས། །

dukngel sum gyi zhakpé chingpa lé

bound by the ropes of the three kinds of suffering.

མྱུར་དུ་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ་ཅིག་གུ་རུ་རྗེ། །

nyurdu tukjé dröl chik guru jé

Quickly, with your compassion, free me, O Guru Lord!

 

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

di né zung té jangchup matop bar

From this moment on, until I reach enlightenment,

སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

kyiduk leknyé zang ngen chi jung yang

in happiness or sorrow, comfort or danger, good or bad, whatever may occur–

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །

jetsün chenpo pema jungné khyen

Jetsün Chenpo, Lotus-born, know me, care for me!

 

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་པའི་གང་ཟག་ལ། །

sölwa nying né depé gangzak la

When someone prays to you with all their heart,

ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཞལ་བཞེས་པའི། །

tukjé gyünché mepar zhel zhepé

your compassion flows unceasing: this is your promise.

ཐོས་གྲོལ་གསུང་གི་དོན་འབྲས་མ་ལུས་པ། །

tödröl sung gi dön dré malüpa

And since your words liberate upon hearing, then grant, I pray,

མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ngönsum mik gi dütsir tsel du sol

everything you have pledged, so that I may see it with my very eyes!

 

ཁྱད་པར་ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཚེ། །

khyepar namzhik tsé yi düjé tsé

Above all, when this life comes to an end,

བེམས་རིག་བྲལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །

bem rik drelwé dü la bapa na

when the moment arrives for mind and body to part,

སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འཕྲང༌། །

kyechi bardo né chö dukngel trang

when I face the agony and suffering of birth, death, and the bardo in between,

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་གཡང་ས་ལ། །

shintu jikpa chenpö yangsa la

then protect me from the bardo’s horrifying abyss,

སྐྱོབས་ཏེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མ་བཏང་བར། །

kyop té ngensong sum du ma tangwar

and hold me back from the three lower realms!

རང་སྣང་རྣམ་དག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rangnang namdak zangdok pelri zhing

Let whatever I perceive be transformed into your pure land, the Copper Colored Mountain of Glory!

 

སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཆེ། །

ku sum dewa chenpö podrang ché

And right there, in the sublime three-kāya palace of great bliss,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ། །

gönpo khyö kyi tuk dang yermé du

as I merge, Lord, at one with your wisdom heart,*

འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་མཛོད་ཅིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ། །

drenpé depön dzö chik maha guru

lead me, Mahāguru—be my guide!

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

kyapné kündü orgyen chenpo khyen

You who are all sources of refuge–Orgyen Chenpo, care for me!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

sangyé kündü orgyen chenpo khyen

You who are all buddhas–Orgyen Chenpo, care for me!

དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

damchö kündü orgyen chenpo khyen

You who are all Dharma–Orgyen Chenpo, care for me!

དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

gendün kündü orgyen chenpo khyen

You who are all Saṅgha–Orgyen Chenpo, care for me!

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

tsa sum kündü orgyen chenpo khyen

You who are all gurus, devas and ḍākinīs–Orgyen Chenpo, care for me!

 

ད་ནི་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག

da ni dü ngen nyikmé ta la tuk

And now, as we reach the end of this degenerate dark age,

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའི་ལོང་མ་ཁོམ། །

damchö tsülzhin jepé long ma khom

we have no time to practice the sacred Dharma correctly.

སད་སེར་བཙའ་ཐན་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང༌། །

sé ser tsa ten néyam mugé dang

When we are oppressed by frost, hail, flood and drought, by sickness, epidemic and famine,

འཁྲུགས་རྩོད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པས་ཀུན་ཏུ་མནར། །

truktsö dü kyi güpé küntu nar

by violence and the decadence and decay of our time,

 

འབྱུང་བ་སྒང་གཤོངས་སྣོད་བཅུད་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས། །

jungwa gang shong nöchü tendrel chuk

when the elements are in disarray, and the interrelated conditions of the world and beings gone wrong,*

བོད་ཁམས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ལ། །

bökham semchen dukngel drakpo la

and when beings in Tibet endure the harshest of suffering,

སྤྱོད་ཚེ་རྗེ་བཙུན་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

chö tsé jetsün gurü tukjé yi

then, with all of your compassion, Jetsün Guru,

གནས་སྐབས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེས། །

nekap dzokden sarpé gopar ché

immediately, fling open the door to a new kind of golden age,

མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

tartuk ösel chökü podrang du

and ultimately, I pray, within the dharmakāya’s palace of clear light

ཁམས་གསུམ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་དབུགས་དབྱུང་ནས། །

kham sum lüchen tadak ukyung né

may all living beings of the three worlds find relief,

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

khorwa dong né trukpar dzé du söl

so that samsara is emptied, from its very depths!

 

ཞེས་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །

Pray with such devotion that tears cascade from your eyes.

ཞེས་པའང་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བསྐོར་བའི་ཚེ། གྲོགས་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་ནན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་བྲག་ཉག་གུར་ཙོག་འོག་ཏུ་༧་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་སོ།། །།

At the crystal cave of Yarlung, when offering a limitless tsok feast, and at the urgent request of a number of friends, below the rock Draknyak Gurchok1, this prayer was spoken by Longchen Namkhé Naljorpa.

Rigpa Translations, 2013. Minor emendations made by Lhasey Lotsawa (trans. Oriane Sherap Lhamo) indicated by an asterisk *. Phonetics, Sanskrit diacritics, and spelling adjusted to Lhasey Lotsawa style.

1.0_2019.07.14_AY

1.2_20200317_OL

1.2_20200317_OL

  1. This phrase could also mean that Rikdzin Jikmé Lingpa was then living in a simple tent in a cleft in the rocks.
/imager/images/21626/Barche_Lamsel_Close_CGLF_712c4e757e7f11f90332598bd8911e79.jpg

Guru Padmasambhava

Courtesy of Chokgyur Dechen Lingpa Foundation

Title:

མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས།

mig nas mchi ma thon pa'i mos gus kyis gsol 'debs

Prayer of Devotion to Make the Tears Fall

Author:

Rikdzin Jikmé Lingpa

Description:

A famous prayer invoking Guru Padmasambhava.

Further Information and Resources: